1. Konkurs „Chemicznym Okiem 2018” (dalej: Konkurs) jest organizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Sekcję Studencką Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda” (dalej: Organizatorzy).
 2. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (dalej: Uczestnicy).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci szkół wyższych oraz osoby z rodzin członków Komisji Konkursowej.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
 5. Tematyka zgłaszanej pracy jest dowolna, natomiast jej przekaz musi odzwierciedlać chemiczny punkt widzenia. Wartość merytoryczna oraz oprawa graficzna będą stanowiły główne kryteria oceny pracy.
 6. Prace powinny być wykonane w formie plakatu popularnonaukowego w postaci elektronicznej – plik graficzny png, jpg lub tif o rozmiarze 1600 × 1200 pikseli (orientacja pionowa). Wzór plakatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Prace należy przesyłać wraz z formularzem rejestracyjnym dostępnym na stronie Konkursu (chem.pg.edu.pl/kchn/chemicznym-okiem-2018) na adres e-mail: chemicznymokiem@gmail.com od 28 marca 2018 do 13 maja 2018 włącznie.
 8. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
  • szkoła podstawowa i gimnazjum
  • szkoła ponadpodstawowa (liceum, technikum)
 9. Najlepsze prace wyłoni Komisja Konkursowa złożona z pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicieli sponsorów. Prace te zostaną nagrodzone dyplomami oraz zestawami edukacyjnymi (zawierającymi grę Professor Why) ufundowanymi przez firmę SmartLab.
 10. Od 14 maja 2018 do 27 maja 2018 będzie można głosować na najlepsze prace w serwisie Facebook. Prace, które zbiorą największą liczbę głosów („Lubię to!”) otrzymają nagrodę publiczności w postaci dyplomu.
 11. Prace, które będą nosiły oznaki plagiatu zostaną zdyskwalifikowane.
 12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Konkursu oraz w serwisie Facebook w dniu 4 czerwca 2018. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową lub po wcześniejszym uzgodnieniu będzie je można odebrać osobiście.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w uzasadnionych sytuacjach oraz do odwołania Konkursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników.

Załącznik

Prace nadsyłane w ramach konkursu „Chemicznym Okiem 2018” muszą być wykonane w formie
elektronicznej – plik graficzny png, jpg lub tif o rozmiarze 1600 × 1200 pikseli (max. 3,0 MB).

Praca powinna zawierać następujące elementy:

 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora
 • nazwa i adres szkoły
 • główna treść
 • źródła literaturowe

Poniżej przedstawiony jest przykładowy wygląd pracy. Proszę go nie brać dosłownie – liczymy na
Waszą kreatywność!