1. Konkurs „Chemicznym Okiem 2016/17” jest organizowany przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Sekcję Studencką Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego „Hybryda” (Organizatorzy).
 2. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci szkół wyższych oraz osoby z rodzin członków Komisji Konkursowej.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
 5. Tematyka zgłaszanej pracy jest dowolna, natomiast jej przekaz musi odzwierciedlać chemiczny punkt widzenia. Wartość merytoryczna oraz oprawa graficzna będą stanowiły główne kryteria oceny pracy.
 6. Prace powinny być wykonane w formie plakatu popularnonaukowego w postaci elektronicznej – plik graficzny png, jpg lub tif o rozmiarze 1600 × 1200 pikseli (orientacja pionowa, max. 3,0 MB). Wzór plakatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 7. Prace należy przesyłać poprzez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod adresem www.ssptchem.pg.gda.pl/konkurs (Strona Konkursu) od 10 października 2016 do 31 marca 2017 włącznie.
 8. W Konkursie zostaną przyznane nagrody w dwóch kategoriach: gimnazjalna i ponadgimnazjalna.
  1. Pierwsze miejsca w obydwu kategoriach wybierze Komisja Konkursowa złożona z pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicieli sponsorów.
  2. W obydwu kategoriach przyznane będą ponadto nagrody publiczności, których laureaci zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego w serwisie Facebook. Nagrodzone zostaną prace, które zbiorą największą liczbę głosów („Lubię to!”). Głosowanie będzie trwało od 10 do 30 kwietnia 2017 włącznie.
 9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyskami przenośnymi ufundowanymi przez firmę CERKO Sp. z o. o. – sp. k. oraz tabletami ufundowanymi przez firmę Tech-Lab.pl. Ponadto autorzy otrzymają dyplomy. Na wniosek Komisji możliwe jest przyznanie wyróżnień.
 10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Konkursu oraz w serwisie Facebook w dniu 15 maja 2017. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane drogą pocztową lub po wcześniejszym uzgodnieniu będzie je można odebrać osobiście.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w uzasadnionych sytuacjach oraz do odwołania Konkursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników.

Załącznik

Prace nadsyłane w ramach konkursu „Chemicznym Okiem 2016/17” muszą być wykonane w formie
elektronicznej – plik graficzny png, jpg lub tif o rozmiarze 1600 × 1200 pikseli (max. 3,0 MB).

Praca powinna zawierać następujące elementy:

 • tytuł pracy
 • imię i nazwisko autora
 • nazwa i adres szkoły
 • główna treść
 • źródła literaturowe

Poniżej przedstawiony jest przykładowy wygląd pracy. Proszę go nie brać dosłownie – liczymy na
Waszą kreatywność!