2016/17

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Sandra Skibiszewska – laureatka
Tytuł pracy: „Badanie mechanizmu oligomeryzacji fragmentu ludzkiego osoczowego białka amyloidu A.”
Promotor: dr hab. Elżbieta Jankowska, prof. UG

mgr Jakub Brzeski – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Stabilność elektronowa anionów wybranych trihalogenków i triwodorków boru, glinu oraz galu.”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Skurski

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Natalia Szynkiewicz – laureatka
Tytuł pracy: „Niesymetryczne difosfany – synteza i badania strukturalne”
Promotor: dr inż. Rafał Grubba

mgr inż. Magdalena Krajewska – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Zmiany konformacyjne lizozymu spowodowane inkubacją białka w podwyższonej temperaturze w obecności związków wpływających na jego stabilność”
Promotor: dr inż. Jarosław Wawer

2015/16

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Agata Zwara – laureatka
Tytuł pracy: „Klonowanie genu kodującego białko wiążące jednoniciowe DNA, izolowanego z termofilnego bakteriofaga TP-84.”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Skowron

mgr Anna Romanowska – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Pochodne kationu 10-metylo-9-tiofenoksykarbonylo)akrydyniowego – synteza i właściwości chemiluminescencyjne.”
Promotor: dr inż. Beata Zadykowicz

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Joanna Grabowska – laureatka
Tytuł pracy: „Wykorzystanie dynamiki molekularnej dla poszukiwania związku pomiędzy właściwościami strukturalnymi wody solwatacyjnej a aktywnością biologiczną białek z grupy przeciwdziałających zamarzaniu płynów komórkowych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz

mgr inż. Joanna Pilch – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Wpływ związków przeciwnowotworowych na syntezę i poziom lipidów w komórkach nowotworowych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska

2014/15

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Paulina Hirniak – laureatka
Tytuł pracy: „Badania reakcji kompleksowania oligopeptydów pochodzących z protein FBP28 oraz G z jonami miedzi(II) metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego”
Promotor: dr Joanna Makowska

mgr Samanta Makurat – wyróżnienie
Tytuł pracy: „W poszukiwaniu nowych radiosensybilizatorów. Dysocjacja 5-podstawionych pochodnych uracylu pod wpływem przyłączenia elekltronu”
Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak

mgr Dagmara Ostrowska – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Synteza chemiczna ludzkiej defensyny 3 oraz jej analogów zawierających dwa mostki disulfidowe”
Promotor: dr Aleksandra Walewska

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Łukasz Nierzwicki – laureat
Tytuł pracy: „Czy specyficzne oddziaływanie z białkiem prekursorowym amyloidu może leżeć u podstaw przyspieszania amyloidogenezy przez cholesterol?”
Promotor: dr inż. Jacek Czub

mgr inż. Anna Ordyszewska – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Badania reaktywności kompleksów fosfanylofosfinidenowych wolframu(IV) wobec kwasów Lewisa”
Promotor: dr inż. Rafał Grubba

mgr inż. Damian Rosiak – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Reakcje halogenków rtęci(II) z wybranymi tiomocznikami i charakterystyka produktów”
Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker

2013/14

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Marcin Krzysztof Czapla – laureat
Tytuł pracy: „Superhalogeny jako efektywne utleniacze benzenu”
Promotor: dr Sylwia Freza

mgr Aleksandra Jakubus – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Zastosowanie technik membranowych i SPE do wyodrębniania i zatężania witamin rozpuszczalnych w wodzie z ultrafiltratów”
Promotor: dr Monika Paszkiewicz

mgr Alicja Kawecka – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Opracowanie metody syntezy i wyodrębniania produktów reakcji 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów z wybranymi związkami zawierającymi podstawnik hydroksylowy”
Promotor: prof. UG dr hab. Aleksandra Dąbrowska

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Beata Anna Bajorowicz – laureatka
Tytuł pracy: „Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów typu KTaO3-CdS-MoS2
Promotor: Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

mgr inż. Mateusz Daśko – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Projektowanie, synteza oraz badanie aktywności biologicznej fosfoorganicznych analogów kumaryny jako inhibitorów sulfatazy steroidowej” Promotor: dr inż. Sebastian Demkowicz

mgr inż. Kinga Justyna Kaniewska – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Synteza i badania strukturalne fosfanylosulfidowych kompleksów żelaza”
Promotor: dr inż. Rafał Grubba

2012/13

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Marta Wiśniewska – laureatka
Tytuł pracy: „Wyznaczanie stałych homokoniugacji anionowej dla fenolu i jego pochodnych w acetonitrylu metodami dynamiki molekularnej”
Promotor: prof. UG dr hab. Mariusz Makowski

mgr Aleksandra Tesmar – wyróżnienie Tytuł pracy: „Badania właściwości fizykochemicznych diglikolanowych oraz tiodioctanowych kompleksów niklu(II), kobaltu(II) i wanadylu”
Promotor: dr Dariusz Wyrzykowski

mgr Kinga Westphal – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Opracowanie warunków powielania i delecyjnej mutagenezy syntetycznego genu kodującego bifunkcjonalną endonukleazę TaqII”
Promotor: prof. UG dr hab. Piotr Skowron

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Witold Kozak – laureat
Tytuł pracy: „Synteza fosforanowych i tiofosforanowych pochodnych 2,3-dihydro-7-hydroksy-cyklopenta-[c][1]benzopiran-4(1H)-onu jako potencjalnych inhibiotów sulfatazy steroidowej (STS)”
Promotor: dr inż. Sebastian Demkowicz

mgr inż. Agnieszka Dąbrowska – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Otrzymywanie, struktura i właściwości tiosiarczanów amoniowych”
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

mgr inż. Tomasz Klucznik – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Opracowanie nowej metody syntezy funkcjonalizowanych, niesymetrycznych disulfidów w roztworze wodnym”
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Witt

2011/12

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Natalia Gruba – laureatka
Tytuł pracy: „Charakterystyka wybranych enzymów proteolitycznych metodami chemii kombinatorycznej”
Promotor: dr Magdalena Wysocka

mgr Joanna Pranczk – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Badania kinetyki reakcji izomeryzacji trans-cis [(C6H5)3P]2PtCl2 katalizowanej jonami berylowcow”
Promotor: dr Dagmara Jacewicz

mgr Magdalena Zdrowowicz – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Amplifikacja in vitro oraz badania nad foto- i radioczułością fragmentu DNA znakowanego 5-bromouracylem”
Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Konrad Trzciński – laureat
Tytuł pracy: „Synteza i właściwości elektrochemiczne ditlenku tytanu modyfikowanego azotem”
Promotor: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

mgr inż. Edyta Jankowska – wyróżnienie
Tytuł pracy: „Metabolic control of extracytoplasmic function sigma factor RpoE”
Promotor: prof. Satish Raina

2010/11

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Katarzyna Śliwińska – laureatka
Tytuł pracy: „Izolacja i porównanie właściwości mutantów endonukleaz restrykcyjnych TaQII i TspGWI, defektywnych w metylacji DNA”
Promotor: dr Piotr Skowron

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Jan Balsewicz – laureat
Tytuł pracy: „Cloning, expression, purification and molecular characteristics of novel single-stranded DNA binding protein from Nanoarchaeum equitans”
Promotor: dr inż. Marcin Olszewski

2009/10

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Izabela Behrendt – laureatka
Tytuł pracy: „Badanie wpływu mutacji Val57-Gly na stabilność konformacyjną monomeru ludzkiej cystatyny C”
Promotor: dr Aneta Szymańska

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Anna Meszyńska – laureatka
Tytuł pracy: „Polymer – grafted platforms for functional supported lipid mambranes”
Promotor: dr hab. inż. Helena Janik, prof. PG