Regulamin

Nagrody Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii

  1. O przyznanie nagrody mogą się ubiegać absolwenci Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy obronili pracę magisterską w danym roku akademickim.
  2. Do tytułu najlepszej pracy magisterskiej na danym Wydziale, pretendować może dowolna liczba prac. Praca magisterska pretendująca do nagrody składana jest w terminie do 20 października danego roku przez kierownika Katedry/Zakładu/Pracowni wraz z dołączoną opinią opiekuna i recenzenta pracy do Przewodniczącego Komisji powołanej przez Dziekana właściwego Wydziału.
  3. Do konkursu, ze względu na indywidualny charakter nagrody, zgłaszane mogą być prace jednoautorskie.
  4. Na każdym z Wydziałów Dziekan powołuje Komisję w składzie: Dziekan/Prodziekan jako przewodniczący oraz jako członkowie Komisji: przedstawiciel Zarządu Oddziału Gdańskiego PTChem i nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego reprezentujący różne specjalności Wydziału.
  5. Komisja dokonuje wyboru laureata nagrody oraz przyznaje dwa wyróżnienia na podstawie wewnętrznego Wydziałowego regulaminu nagrody PTChem. W regulaminie tym istotnym elementem oceny jest udokumentowany dorobek naukowy absolwenta, a w szczególności ten związany bezpośrednio z wykonaną pracą magisterską.
  6. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne. O wysokości nagród decyduje Zarząd Oddziału w porozumieniu z Dziekanami. O przyznaniu nagród pieniężnych dla osób wyróżnionych decydują Dziekani.
  7. Przewodniczący Komisji w porozumieniu z pozostałymi członkami Komisji może powołać dodatkowych recenzentów do oceny nadesłanych prac, również spoza macierzystego Wydziału. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody i/lub wyróżnień w danym roku na swoim Wydziale.
  8. Komisje, po zapoznaniu się z dokumentacją wniosków, podejmują uchwałę o przyznaniu nagród i wyróżnień większością głosów. Komisje w terminie do 20 listopada danego roku przedkładają do akceptacji Zarządowi Oddziału PTChem wnioski dotyczące przydziału nagród oraz wyróżnień.
  9. Listy osób nagrodzonych i wyróżnionych, zatwierdzone przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTChem, podawane są do publicznej wiadomości na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Oddziału. Nagrody i wyróżnienia wręczane są na dorocznych uroczystościach związanych z wręczaniem dyplomów ukończenia studiów na poszczególnych Wydziałach.

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego