2016/17

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr inż. Krzysztof Żamojć – laureat
Tytuł rozprawy: „Badania fizykochemiczne potencjalnych biosensorów molekularnych reaktywnych form tlenu i azotu”
Promotor: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński, dr Dariusz Wyrzykowski

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Weronika Hewelt-Belka – laureatka
Tytuł rozprawy: „Lipidomika gronkowca złocistego z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas”
Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

dr inż. Anna Malankowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i charkterystyka TiO2 modyfikowanego nanocząstkami Au oraz Pd”
Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

dr inż. Monika Kukowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza oraz ocena właściwości oligopeptydów jako związków o potencjalnym zastosowaniu w pielęgnacji skóry i leczeniu jej uszkodzeń”
Promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

2015/16

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Lidia Chomicz-Mańka – laureatka
Tytuł rozprawy: „Nie tylko 5-bromouracyl. Pochodne zasad nukleinowych jako potencjalne radiosensybilizatory.”
Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Bartłomiej Ferra – laureat
Tytuł rozprawy: „Antygeny chimeryczne Toxoplasma gondii – konstrukcja, produkcja oraz badanie użyteczności diagnostycznej i szczepionkowej.”
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur

dr inż. Łukasz Marcinkowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie cieczy jonowych jako materiałów sorpcyjnych w technice mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej.”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

dr inż. Monika Pawłowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Zmiany w odpowiedzi biologicznej komórek nowotworowych indukowanej przez pochodne akrydonu C-1311 i C-1305 wobec podwyższonej ekspresji izoenzymów CYP3A4 i UGT1A10.”
Promotor: prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska

2014/15

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Joanna Maszkowska – laureatka
Tytuł rozprawy: „Ocena stopnia rozprzestrzeniania się sulfonamidów i beta-blokerów w środowisku glebowym”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Ewa Irena Gołaś – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Molecular dynamics investigation of the structure-function relationships in proteins with examples from Hsp 70 molecular chaperones, αA-crystallin, and sericin”
Promotor: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Joanna Reszczyńska – laureatka
Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego metalami ziem rzadkich”
Promotor: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

dr inż. Anna Jakimska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Oznaczanie farmaceutyków i związków pokrewnych w środowisku wodnym z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS i LC QTOF-MS”
Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

dr inż. Żaneta Bargańska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Oznaczanie pozostałości pestycydów w organizmach pszczelich oraz w miodzie z wykorzystaniem procedury z zastosowanie chromatografów sprzężonych z tandemowymi spektrometrami mas; GC-MS/MS i LC-MS/MS”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2013/14

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Damian Trzybiński – laureat
Tytuł rozprawy: „Struktura krystaliczna pochodnych akrydyny o właściwościach chemiluminogennych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

dr Agnieszka Gajewicz – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Opracowanie metod in silico służących przewidywaniu cytotoksycznego wpływu nanocząstek tlenków nieorganicznych na komórki bakterii E. coli oraz ludzkie keratynocyty (HaCaT)”
Promotor: prof. UG dr hab. Tomasz Puzyn

dr Adam Sieradzan – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych pola siłowego UNRES do symulacji zwijania białek poprzez udoskonalenie potencjałów opisujących oddziaływania z udziałem łańcucha głównego”
Promotor: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Marcin Guziński – laureat
Tytuł rozprawy: „Opracowanie potencjometrycznego czujnika i układu pomiarowego typu all-solid-state do oznaczania kationów ołowiu(II)”
Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska

dr inż. Paulina Bartasun – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie fosforylazy metylotioadenozyny kodowanej przez gen otrzymany z metagenomu gleby antarktycznej”
Promotor: prof. dr hab. Józef Kur oraz dr inż. Hubert Cieśliński

dr inż. Anna Neumann – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Molecular origin of the antifungal action of amphotericin B – computational approach”
Promotor: prof. PG dr hab. inż. Maciej Bagiński

2012/13

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Celina Sikorska – laureatka
Tytuł rozprawy: „Stabilność wybranych połączeń boru i glinu indukowana elektronoakceptorowymi właściwościami BX4 i AlX4 (X = F, Cl)”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Skurski

dr inż. Anna Białk-Bielińska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Regulator transkrypcji GCN4 – izolowanie fuzyjnego białka i zastosowanie w nowych technologiach makromolekularnych”
Promotor: prof. UG dr hab. Piotr Skowron

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Katarzyna Siuzdak – laureatka
Tytuł rozprawy: „Synteza i właściwości domieszkowanego niemetalami ditlenku tytanu jako materiału elektrodowego aktywnego w świetle widzialnym”
Promotor: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

dr inż. Agata Zygler – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie techniki LC-MS do oznaczania słodzików w produktach żywnościowych dostępnych na polskim rynku”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik i dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

dr inż. Marek Tobiszewski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Lotne związki chlorowcoorganiczne w strumieniach ścieków i wody procesowej zakładu przemysłowego”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2011/12

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Aleksandra Walewska – laureatka
Tytuł rozprawy: „Mechanizmy fałdowania dipeptydów bogatych w mostki disulfidowe”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka i dr Grzegorz Bulaj

dr Dorota Tuwalska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza i analiza strukturalna kwasów (3-amino-2,3-dideoksyheksopiranozyd metylu)uronowych i ich pochodnych”
Promotor: prof. UG dr hab. Beata Liberek

dr Krzysztof Brzozowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Zastosowanie spektroskopii NMR w badaniach konformacyjnych biologicznie czynnych peptydów”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr Aneta Panuszko – laureatka
Tytuł rozprawy: „Hydratacja związków o biologicznym znaczeniu na podstawie widm FTIR oraz obliczeń teoretycznych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Stangret

dr inż. Ewelina Grabowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie nowych fotokatalizatorów o podwyższonej aktywności w świetle UV oraz VIS”
Promotor: prof. PG dr hab. inż. Adriana Zaleska

dr inż. Joanna Kulesza – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synthesis and studies of binding properties of calix[4]arenes functionalised with amide and hydroxamate moieties and their thiocarbonyl analogues”
Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Bocheńska

2010/11

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Sylwia Elżbieta Freza – laureatka
Tytuł rozprawy: „Alternatywne aniony superhalogenowe”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Skurski

dr Beata Ewa Zadykowicz – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza, struktura, właściwości i reaktywność 9-podstawionych akrydyn oraz pochodzących od nich chemiluminogenów akrydyniowych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

dr Paweł Lucjan Niedziałkowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza pochodnych aminokwasów i eterów koronowych zawierających centra redoks aktywne i chromoforowe”
Promotor: prof. UG dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Justyna Łuczak – laureatka
Tytuł rozprawy: „Badanie agregacji imidazoliowych cieczy jonowych w wodzie w odniesieniu do zastosowań w technologii chemicznej”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Hupka

dr inż. Justyna Gromadzka – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Porównanie instrumentalnych metod oceny jakości i stabilności oksydatywnej wybranych tłuszczów roślinnych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

dr inż. Anna Śmiechowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Reakcje izotiocyjanianów z heterocyklicznymi aminami aromatycznymi i ich rola w inaktywacji kancerogenów w żywności”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

2009/10

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Aleksandra Wasilewska – laureatka
Tytuł rozprawy: „Krystaliczne struktury supramolekularne z udziałem związków azaheterocyklicznych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

dr inż. Kamila Sadowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Nanorurki węglowe modyfikowane ugrupowaniami elektrochemicznie aktywnymi. Synteza, charakterystyka i zastosowanie”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan F. Biernat

dr inż. Rafał Kochanowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Konstrukcja nowych białek fuzyjnych pełniących funkcje aktywatora plazminogenu i inhibitora trombiny”
Promotor: prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Emilia Styczeń – laureatka
Tytuł rozprawy: „Związki koordynacyjne halogenkowych kompleksów manganu(II), żelaza(II), kobaltu(II) i miedzi(II) z kationami tetraalkiloamoniowymi”
Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Warnke

dr Agnieszka Lewandowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Mechanism of formation of the C-terminal b-hairpin of the B3 domain of the immunoglobulin binding protein G from Streptococcus”
Promotor: prof. UG dr hab. Stanisław Ołdziej

dr Joanna Nichthauser – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Metody izolacji i analizy wybranych kationów cieczy jonowych z użyciem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz chemicznie związanych polarnych faz stacjonarnych”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

2008/09

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Andrzej Nowak – laureat
Tytuł rozprawy: „Synteza i właściwości warstw poli(3.4-etylenodioksytiofenu) modyfikowanego heksacyjanożelazianami(II/III) wybranych metali przejściowych”
Promotor: dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

dr inż. Michał Sabisz – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Indukcja procesu pseudo-starzenia w komórkach nowotworowych przez inhibitory topoizomerazy II: znaczenie dla efektu cytotoksycznego leków i oporności komórek pierwotnych nowotworu”
Promotor: dr hab inż. Andrzej Składanowski

dr inż. Anna Kropidłowska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Związki kompleksowe o rdzeniu bogatym w siarkę zawierające dwa różne ligandy S-donorowe – potencjalne prekursory siarczków metali”
Promotor: prof. dr hab. inż. Barbara Becker

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Maciej Harańczyk – laureat
Tytuł rozprawy: „Algorithms and Software Tools for Exploration of Chemical Spaces, Charge Distributions, and Solvation Effects. Applications thereof to DNA Fragments”
Promotor: prof. dr hab. Maciej Gutowski

dr Agnieszka Chylewska – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza i badania właściwości fizykochemicznych modelowych układów Cr(III) i Co(III) z biologicznie aktywnymi ligandami”
Promotor: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

dr Dariusz Sobolewski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Wpływ wybranych modyfikacji N-końcowego fragmentu cząsteczki argininowej wazopresyny i jej analogów na czynność farmakologiczną”
Promotor: prof. dr hab. Bernard Lammek

2007/08

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Urszula Lesińska – laureatka
Tytuł rozprawy: „Estrowe, kwasowe i hydroksamowe pochodne p-tert-butylokaliks[4]arenu; synteza oraz własności kompleksujące”
Promotor: dr hab. inż. Maria Bocheńska, prof. nadzw. PG

dr inż. Maciej Śmiechowski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Hydratacja protonu i jonu hydroksylowego w roztworach wodnych”
Promotor: dr hab. inż. Janusz Stangret, prof. nadzw. PG

dr inż. Lucyna Holec-Gąsior – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii jako narzędzie w diagnostyce toksoplazmozy”
Promotor: prof dr hab. J. KUR, prof. zw. PG

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Dariusz Wyrzykowski – laureat
Tytuł rozprawy: „Struktura, właściwości magnetyczne i termiczne tetrahalogenożelazianów(III) z kationami azotowych zasad organicznych”
Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Warnke

dr Jacek Fabisiak – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Nagromadzenie polonu, uranu i plutonu w ptakach morskich”
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

dr inż. Michał Manturewicz – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza aminoalkilotetrazoli i ich zastosowanie w chemii peptydów”
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

2006/07

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

dr inż. Zbigniew Czajgucki – laureat
Tytuł rozprawy: „Synteza i właściwości biologiczne nowych analogów antybiotyków edeinowych”
Promotor prof. nzw. PG Ryzard Andruszkiewicz

dr inż. Grzegorz Cholewiński – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Otrzymywanie i reaktywność selenofosforanów acylu”
Promotor: prof. Janusz Rachoń

dr inż. Edyta Malinowska-Pańczyk – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Inaktywacja bakterii pod wpływem wysokiego ciśnienia w ujemnej temperaturze – znaczenie w technologii utrwalania żywności”
Promotor: dr hab. inż. Ilona Kołodziejska, prof. nzw. PG

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Magdalena Justyna Ślusarz – laureatka
Tytuł rozprawy: „Modelowanie molekularne białek GPCR i ich oddziaływań z bioligandami”
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Ciarkowski

dr Wioleta Kowalczyk – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza analogów hormonów neuroprzysadkowych zawierających w cząsteczce fragment ograniczający swobodę konformacyjną”
Promotor: prof. dr hab. Bernard Lammek

dr Ewa Zabłotna – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Projektowanie i synteza chemiczna substratów oraz inhibitorów proteinaz serynowych metodami chemii kombinatorycznej”
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku

dr n. farm. Paweł Wiczling – laureat
Tytuł rozprawy: „Oznaczanie pKa metodą RP HPLC w gradiencie pH fazy ruchomej”
Promotor: prof. dr hab. Roman Kaliszan

dr n. farm. Małgorzata Szyszko – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Wpływ palenia tytoniu na stężenie wybranych pierwiastków i parametry stresu oksydacyjnego w łożysku, we krwi pępowinowej i krwi kobiet rodzących z Gdańska i okolic”
Promotor: dr hab. Jerzy Krechniak

dr n. farm. Jarosław Sączewski – wyróżnienie
Tytuł rozprawy: „Synteza, reaktywność i struktura nowych pochodnych 2-iminoimidazolidyny o potencjalnej aktywności biologicznej”
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Brzozowski