Regulamin

Nagrody Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Dziekanów Wydziału Chemii UG, Wydziału Chemicznego PG oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed za najlepszą pracę doktorską

  1. Ustanawia się doroczną nagrodę Oddziału Gdańskiego PTCh i Dziekanów WCh UG, WCh PG oraz WF GUMed za najlepszą rozprawę doktorską wykonaną na każdym z wymienionych Wydziałów. Ustala się wysokość nagród w wysokości 5000 zł dla laureata Nagrody oraz po 1000 zł dla dwóch wyróżnień finansowanych przez Dziekanów Wydziałów.
  2. Do konkursu dopuszczone są wszystkie prace doktorskie danego Wydziału, których publiczna obrona odbyła się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
  3. Na każdym z Wydziałów, w terminie do 15 marca, Dziekan powołuje Komisję w składzie: Dziekan jako przewodniczący oraz jako członkowie Komisji: przedstawiciel Zarządu Oddziału Gdańskiego PTCh, oraz profesorowie reprezentujący różne specjalności Wydziału.
  4. Komisja dokonuje wyboru laureata Nagrody oraz przyznaje dwa wyróżnienia.
  5. Rada Wydziału na najbliższym posiedzeniu zatwierdza wybór laureata Nagrody oraz przyznanie dwóch wyróżnień.
  6. Wręczenie Nagrody (Dyplom i nagroda pieniężna) oraz wyróżnień (Dyplomy Wyróżnienia i nagrody pieniężne) następuje na uroczystości środowiskowej zorganizowanej przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego we współpracy z Dziekanami Wydziałów.

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Chemicznego