Serdecznie zapraszamy na seminarium wydziałowe, w ramach którego wykład wygłosi prof. Maria Elektorowicz (Department of Building, Civil and Environmental Engineering, Concordia University, Montreal, Kanada).

Temat wystąpienia:

„Towards circular economy – sustainable digestion of sludge for an efficient biogas production”

Wykład odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 12.30 w sali D102.

Seminarium wydziałowe organizowane przez Wydział Chemii UG i Wydział Chemiczny PG w ramach porozumienia „Gdańska Chemia Akademicka”, Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział III Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (Komisja Chemii).

Prof. Maria Elektorowicz uzyskała tytuł magistra i stopień doktora uzyskała na Politechnice Warszawskiej. Jej zainteresowania badawcze obejmują zjawiska interakcji biofizykochemicznych w matrycy gleby / wód gruntowych / zanieczyszczeń, remediację skażonego terenu, a także zanieczyszczone osady i zarządzanie biosolidami. W 1978 r. otrzymała stypendium podoktoranckie UNESCO w dziedzinie ochrony wód podziemnych. W latach 1972-1981 prowadziła badania w Instytucie Zarządzania Jakością i Zasobami Wodnymi w Warszawie. Dr Elektorowicz wykłada inżynierię środowiska na Uniwersytecie w Constantina w Algierii w latach 1981-1986. Po 6 latach pracy jako pracownik naukowy w Centrum Badań Geotechnicznych na Uniwersytecie McGill, została powołana na Uniwersytet Concordia w 1993 roku. Dr Elektorowicz jest obecnie przewodniczącym Wydziału Inżynierii Środowiska w Canadian Society for Civil Engineering.

Written by ogptchem